Шрифт өлшемі:
A A A
Сайт түстері:
A A A
Әдеттегі болжам
Шрифт көлемі: A A A
Сайт түстері: A A A

Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

"Қазақстан – біртұтас жер, біртұтас халық, біртұтас болашақ. Мен барша қазақстандықтарды ұлтаралық және конфессияаралық келісімді одан әрі нығайтуға шақырамын. Олар біздің мәңгілік құндылықтарымыз. Осынау бұлжымас ақиқатты сақтай отырып қана, біз мәңгілік халық, мәңгілік елорда және мәңгілік мемлекет туралы айта аламыз."
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Жолдауы

Баяндамалар, сөйлеген сөздері

28 тамыз 2017

Дін және азаматтық қоғам істері министрінің сөз сөйлеуі

Құрметті журналистер!

Құрметті әріптестер!

 

Мемлекет басшысы өзінің Жолдауында дін саласындағы жұмыстың бірқатар маңызды аспектілерін атап өтті.

Атап айтқанда, бесінші басымдықта - діни экстремизмнің, оның ішінде Интернеттегі насихатталуының алдын алу туралы міндет қойылған .

Қоғамда радикализмге қарсы,  әсіресе, дін саласында мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру, радикалдық ұстанымы үшін сотталған адамдарды оңалтуды қамтамасыз ету  бойынша тапсырма берілді.

Үкіметтік емес ұйымдар және діни бірлестіктермен ынтымақтастықты кеңейтуге,  жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесіне ерекше екпін жасалды.

Мұндай ауқымды мақсаттар бір министрлік жалғыз өзі шеше алмайды. Бұл мәселеде ведомствоаралық үйлестіру болмаса, нәтиже болмайды.

Министрліктің жұмысы осы мәселелерді тиімді шешу бағытында жүргізілуде.

Ол заңнамалық және институционалдық бастамаларды, сондай-ақ әлеуметтік жобалардың кең ауқымын қамтиды.

Қоғамның белсенділері және сарапшылармен тұрақты түрдегі ашық диалогты құруға ерекше көңіл бөлінді.

Осының арқасында Біздің барлық жобалар мен бастамаларымыз қоғамдық тапсырыстарда көрініс табуда.

Қоғамдағы діни ахуал мемлекеттің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі үшін өте маңызды орынға ие.  Таяу Шығыстағы, Африка, Оңтүстік Азия елдеріндегі тәжірибе көрсеткендей, осы саладағы процестер, қоғамдық қатынастардың саяси жүйесі мен мемлекеттің құрылымын қысқа уақыттың ішінде түбегейлі өзгертіп жібере алады.

Қазақстандағы діни ахуал соңғы 25 жыл ішінде – жаппай атеизмнен діндарлықтың айтарлықтай деңгейіне, тіпті діни радикализм көріністерінің пайда болуын қоса алғанда түбегейлі өзгерді.

Жақын арадағы жылдарда дін саласындағы мемлекеттік саясаттың қандай болатыны Қазақстанның одан әрі дамуының жалпы векторы жалпы осыған байланысты болады.

Сондықтан біз мемлекет пен діннің өзара іс-қимылының қазақстандық моделін қалыптастырудамыз.

 

 

Оның негізгі қағидалары:

-     барлық адамдардың дінге қатынасына қарамай, тең құқықтарын қамтамасыз ету;

 - діни саланы белсенді заңнамалық реттеу;

- дінді бүлдіргіш мақсаттарда пайдалануды болдырмау;

- мемлекеттің зайырлы негіздерін нығайту.

При этом важно понимать – светскость не значит атеизм.

В статье «Модернизация общественного сознания» Президент отметил, что светские традиции – давнее наследие Казахстана. В их основе - толерантность, миролюбие и уважение прав всех верующих и неверующих.

Именно эти ценности мы и продвигаем, укрепляя светские устои государства.

 

В течение года Министерства предпринят широкий комплекс практических мер.

Первое. Разработан пакет законодательных изменений.

Идеологическую основу дополнений и изменений в законодательство составила «Концепция государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы»

Над ней не один месяц работали большая группа экспертов и ученых.

Концепция утверждена Указом Главы государства от 7 июля 2017 года.

Этот документ-открытый месседж о позиции государства в отношении роли и место религии в жизни общества.

Его нормы включили приоритеты Послания Президента и рекомендации общественности.

Согласно Концепции будет проводится контроль за религиозной пропагандой.

Расширятся госфункции по наблюдению за деятельностью религиозных объединений.

При этом государство по-прежнему не будет вмешиваться в канонические и культовые вопросы. А, кроме этого, станет поддерживать инициативы по продвижению гуманистических ценностей всех религий. Контролирует содержательную часть, не мешает, но и не пропагандирует.

Сейчас разрабатывается план мероприятий по реализации Концепции.  

        На основе Концепции подготовлен проект Закона.

      Пока он находится в разработке. Над ним работают общественники, теологи, активисты религиозных объединений. В общей сложности рассматривается около 60 поправок и дополнений в 13 законов и 4 кодекса.

 

 

 

 

Смысл новелл следующий:

- повысить прозрачность религиозных объединений;

- защитить права всех граждан вне зависимости от отношения к религии;

- определить безусловный приоритет светских принципов перед требованиями религии.

 

ВТОРОЕ. В рамках межведомственной работы принимаются шаги идеологического и информационного противодействия деструктивным религиозным течениям. В том числе.

  • Впервые выражена позиция Правительства о негативном отношении к псевдосалафизму и другим деструктивным течениям.

Большинство казахстанцев выражают поддержку этой позиции.

Анализ показал - в обществе формируется стойкое неприятие деструктивных религиозных течений.

 

Дәстүрлі құндылықтарды, дінді ұстамдылықты, төзімділікті діни канондарды заманауи өмір талаптарына бейімдеумен қоса, зайырлылық тұғырдың қажеттілігін түсіну де нығайып келеді.

 

По соцопросам - 85% граждан негативно относятся к псевдосалафизму.

Остальные – либо не знают о нем, либо вовсе не интересуются вопросами религии.

  • При Правительстве впервые создана специальная Межведомственная комиссия. Она занимается только вопросами религии и возглавляется первым вице-премьером.

В составе комиссии - руководители и правоохранительных, и гражданских ведомств. Наше министерство координирует её работу.

Под контролем Комиссии все вопросы стабильности в религиозной среде.

В результате межведомственного взаимодействия:

1. Усилена безопасность вокруг культовых учреждений.

Благодаря чему резко снизился процент нарушений установленного порядка поведения в мечетях.

2. Выстроен постоянный мониторинг каналов распространения религиозных материалов.

В Интернете выявляются и блокируются сайты с противоправным контентом.

В 2017 году специалистами Министерства изучено около 3000 сайтов. Из них почти 1500 распространяли незаконный контент.

 

С 1 августа совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством информации и коммуникаций реализуется проект «Кибернадзор».

В его рамках создан специальный сайт kibernadzor.kz.

Сотрудники госорганов выявляют сайты с сомнительным контентом и размещают ссылки на них в специальном разделе сайта. А наши сотрудники проводят экспертизу без излишней бумажной волокиты.

 

Благодаря этому значительно сократились сроки проведения религиозной экспертизы. И материалы в суд на сайты с незаконным контентом поступают значительно быстрее.

 

3. Кроме мониторинга сайтов проводится экспертиза книжной и печатной продукции.

В 2017 году экспертизу прошли более 1,5 тыс. объектов.(54 материаласодержалинезаконный контент).

В их числе также библиотечные фонды в системе КУИС. (В 2017 году установлено 13 книг с деструктивным содержанием). 

 

4. Особое внимание уделяется лицам с радикальными взглядами.

Совместно с МВД в системе КУИС мы организуем специальную службу реабилитации осужденных за религиозный экстремизм.

5. Совместно с МОН идет работа над редакцией нового учебника «Общество и религия».

Он будет включен в школьную программу с этого учебного года. В учебнике усилен контент по пропаганде светских устоев государства.  

6. С учетом отдельных аспектов развития религиозной ситуации прорабатывается вопрос открытия специальности «Религиоведение» в одной из западных областей, а также в Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. 

Это позволит готовить необходимых светских специалистов в регионах, где есть риски распространения идей ДРТ среди молодежи.

 

 

ТРЕТЬЕ. Модернизирована система информационно-разъяснительной работы.

В последние годы отмечен повышенный интерес к религии, особенно среди у молодежи.  Молодежь в силу неопытности уязвима перед религиозными идеями экстремистского толка.

Век развития информационных технологий и Интернета повышает эти риски негативного влияния на молодежь.

 Учитывая эти факторы, при координации Министерства выстроена адресная информационно-разъяснительная работа.

По всей стране действуют 306 специальных теологических и информационных групп. В их составе - более 3,5 тысяч человек.

Мы переформатировали состав групп и расширили за счет теологов, активистов, экспертов НПО, СМИ. 

Они ежедневно проводят встречи с населением, оберегая граждан от деструктивных сект и течений. 

Министерством разработано более 50 методических рекомендаций для этих групп. Для 3-х тысяч лекторов проводятся курсы по специальным учебным программам.

Мы делаем акцент на повышение качества информационной работы, отказ от шаблонов и штампов.

В итоге наши лекторы могут работать в любой аудитории и вести дискуссию с представителями разных течений.

 

За 8 месяцев этого года информационными группами проведено свыше  17 тысяч мероприятий с охватом более 1 млн. 800 человек.

Особое внимание уделено работе с молодежью. За указанный период 700 тысяч молодых людей участвовали в более чем 6000 организованных для них мероприятиях.

 

Четвертое. Выстроен проектный подход для работы с группами риска.

К этой работе активно подключены ресурсы НПО. Например, с осужденными за религиозный экстремизм и терроризм работает основной партнер - Реабилитационный центр «Акниет». Он работает в местах лишения свободы.

За 2016 год «акниетовцы» работали в                                       90 исправительных учреждениях. В текущем году ими охвачено 25 учреждений.

 

Другой проект позволяет помогать пострадавшим от деструктивных сект.

Для этого создана сеть центров консультации. Партнерами министерства в проекте стали 24 НПО.

В сложных регионах действуют не просто центры консультации, а полноценные службы психологической реабилитации.

(Центры могут не только консультировать по вопросам религии. Их работники проводят личные встречи с лидерами и активистами деструктивных течений. Кроме того, они организуют лекции и семинары для правоохранительных органов и акиматов. Их работу обеспечивают такие организации как: «Насихат» (Акмолинская область), «Ансар» (Актюбинская область), «Шапағат» (Атырауская область),  «НұрлыБілім» (Карагандинская область).

 

Большой позитивный отклик населения получил проект - «Горячая линия -114».

Наш партнер по этому проекту - «Ассоциация центров исследования религии».За 2016 год на «горячую линию» поступило более 500 обращений граждан (515 обращений). С начала 2017 года поступило 189 обращений.

Этот проект позволяет консультировать граждан и оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях.

 

Для массовой работы с верующими женщинами действует проект – «Клуб «Кыз жибек».

 

Так, на основе многостороннего партнёрства обеспечивается контроль за ситуацией в сфере религии.

В результате влияние деструктивных религиозных идей постепенно снижается.

ПЯТОЕ. Разработана методика оценки эффективности деятельности акиматов в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму.

В Методику включен ряд мер по работе с молодежью. В их числе – обеспечение возврата студентов, обучающихся в сомнительных зарубежных учебных заведениях и снижение количества приверженцев ДРТ.

На особом контроле находится вопрос воспитания детей и их отношения к религии. Региональные акиматы ориентированы на недопущение какого-либо принуждения и приобщения детей к религии в нарушение законодательства.

 

ШЕСТОЕ. Налажено сотрудничество со всеми законно действующими религиозными объединениями (более 3,6 тысяч религиозных объединений).

Многие текущие вопросы решаются в режиме «онлайн».

 

 

В рамках сотрудничества мы заключили меморандум с ДУМК. На его основе ДУМК предприняты существенные меры по изменению форматов своей работы.

Работа имамского корпуса перенацеливается с массово-пропагандистской работы на точечную работу с целевой аудиторией.

Широкоформатная разъяснительная работа проводится только среди верующих и в основном в культовых зданиях.

Также совместно с руководством ДУМК сформирован пул квалифицированных и подготовленных имамов. Они  ориентированы на ведение адресной работы с представителями деструктивных течений, на их переубеждение и возврат в лоно традиционного ислама.

Также по нашей рекомендации ДУМК  разработаны и введены единые правила поведения в мечетях, унифицирована часть обрядов.

Прорабатывается вопрос развития казахстанской теологической школы.

В этом ключе оказывается содействие ДУМК по преобразованию всех медресе в колледжи. Кроме того, ведутся переговоры о передаче Казахстану Египетского исламского университета «Нур Мубарак».

Также ДУМК принимает меры по повышению уровня квалификации имамов мечетей.

Для этого создан Институт переподготовки в сфере профилактики экстремизма.

Он действует при методической поддержке нашего Министерства на базе университета «НурМубарак». С октября 2016 года в этом институте прошли подготовку 40 имамов и специалистов-теологов.

В целях исполнения предложения МДРГО, ДУМК разработал и утвердил «Правила проведения аттестации имамов мечети». 

 

Еще одним важным моментом нашего сотрудничества стало обеспечение безопасности казахстанских паломников, участвующих в хадже.

В 2017 году впервые была достигнута договоренность с Саудовской Аравией о возможности отправки казахстанских самолетов в Медину и Джидду.

В этом году впервые эту транспортировку осуществили наши казахстанские кампании.

 Также при нашем содействии были расширен перечень пунктов вакцинации поломников против инфекции.

Министерством совместно с Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения были организованы такие пункты в 8 регионах республики. Обеспечено необходимое количество вакцины.

 

С Православной Церковью Казахстана также подписано соглашение о сотрудничестве. Оказывается, помощь католической церкви и другим конфессиям. 

 

При Министерстве действует Экспертный Совет по вопросам религий и Собрание руководителей религиозных лидеров. Ежегодно проводится Форум религиоведов.

 

Сформирован новый состав Совета по связям с религиозными объединениями при Правительстве.

В него включены лидеры традиционных конфессий, ученые, ректора ВУЗов, представители НПО и СМИ.

 

Наши дискуссии всегда имеют практический результат.

Один из наиболее ярких примеров - создание благотворительного фонда «Уакып». Он призван развивать культуру благотворительности и наряду с социальной помощью малоимущим, станет готовить квалифицированных имамов для работы в отдаленных районах, где особенно сильно влияние псевдорелигиозных идеологов.  

 

Міне осылар біздің дін саласындағы жұмысымыздың негізгі бағыттары болып табылады.

Жалпы алғанда, олар жағдайды жақсартуға және елдегі тұрақтылық пен қауіпсіздіктің берік негізін қалыптастыруға бағытталған.

Мүмкін, дін саласында әлі де шешілмеген мәселелер бар шығар. Біз олар туралы білеміз. Осы сезімтал тақырыптың төңірегінде әрдайым кең ауқымды пікірлер бар.

Аталған жұмыс адамның сана-сезіміне және тіпті адамның санасының ішіне бағытталғанын ерекше ескеруіміз керек.

Теміржол станциясын немесе әуежайды жылдам құруға болады, бірақ адамның қате қалыптасқан көзқарасын өзгерту анағұрлым қиынға соғады. Бұл жерде әсіресе, егер оның  жылдар бойы қалыптасқанын ескерер болсақ.

Бұл жұмыстың нәтижелері әрдайым байқала бермейді. Бірақ, егер бұл жұмыстар атқарылмағанда, қоғамдағы жағдай әлдеқайда күрделі болар еді.

 

Тыңдағандарыңызға рахмет! 

 

.